Zasady uczestnictwa w eTwinning w Gim81


Gimnazjum nr 81 jest od 2015 roku aktywnym uczestnikiem projektów eTwinning. Opracowaliśmy zasady obowiązujące nas  - zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Umowa jest podpisywana przez Uczestników w pierwszym tygodniu trwania projektu.Umowa.Nauczyciele i uczniowie biorący udział w projekcie eTwinning „..........................” z Gimnazjum 81 zobowiązują się do współpracy dla pomyślnego ukończenia projektu.

Uczniowie Uczestnicy zobowiązują się:
1. Wykonywać zadania wymienione w harmonogramie najlepiej jak potrafią, pomysłowo oraz terminowo.
2. Aktywnie komunikować się. Co najmniej raz w tygodniu logować się na Twinspace i odbierać wiadomości Twinmail.
3. W miarę swoich możliwości akceptować i realizować zmiany w planach pojawiające się na bieżąco
4. Na polecenie nauczyciela zmienić lub poprawić swoje działania
5. Wypełniać dokumentację projektu gimnazjalnego (karty zadań, samoocena)
6. Zgłaszać zaistniałe trudności, prosić o pomoc, korzystać z konsultacji i odpisywać na maile i twinmaile.
7. Mieć pozytywne i serdeczne nastawienie do wszystkich uczestników projektu.
8. Przychodzić na zapowiedziane obowiązkowe spotkania Uczestników.
9. Uczestniczyć podsumowaniu (np. wideokonferencji, quizie) będącym zwieńczeniem projektu.

Koordynatorki (nauczyciele: ........................................) zobowiązują się:
1) Na bieżąco czuwać nad planem projektu. Wprowadzać zmiany wtedy kiedy są
z pożytkiem dla uczestników i projektu.
2) Kontaktować się z nauczycielami-partnerami w eTwinning dla synchronizacji działań i ustaleń.
3) Pomagać uczniom w sprawach związanych z językiem, obsługą platformy eTwinning, narzędziami internetowymi, wypełnianiu dokumentacji.
4) Umożliwić uczniom udział w projekcie jako Uczestnikom podpisującym umowę lub jako Pomocnikom wykonującym tylko niektóre zadania.
5) Odpisywać Uczestnikom na maile i twinmaile w ciągu maksymalnie 48 godzin (poza niedzielami i świętami).
6) Mieć konsultacje co tydzień
7) Zaliczyć projekt eTwinning „.............................” jako edukacyjny projekt gimnazjalny każdemu Uczestnikowi, który wykona prawidłowo i terminowo wszystkie zadania projektu (niezależnie od tego czy osiągniemy sukces w eTwinningu).
8) Dołożyć starań aby projekt otrzymał Odznakę Jakości.
9) Odjąć każdemu Uczestnikowi 15 pkt z zachowania o ile nie wywiąże się terminowo z któregokolwiek ze zobowiązań bez podania bardzo poważnej przyczyny.
10) Usunąć z projektu Uczestników niewywiązujących się ze zobowiązań.
11) Na bieżąco ustalać zasady dotyczące Pomocników.


Nauczyciel przedmiotu „……………………………………..” zobowiązuje się:
1) Wystawić uczestnikom „6” cząstkową  za udział i ukończenie projektu,
2) Wystawić uczestnikom na koniec roku ocenę o stopień wyższą od proponowanej wynikającej ze średniej jeśli projekt uzyska Odznakę Jakości.

Podpisy:

Strona 2. zawiera harmonogram konkretnego projektu i jest nieodłączną częścią umowy.